Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2016 có đáp án

DayHocTot.com xin gửi tới các em học sinh “Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2016 có đáp án”. Hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Tham khảo đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Hoá học đã được cập nhật chi tiết trên dayhoctot.com

Đề kiểm tra học kì 1 năm 2016

Môn:  Hóa học 10

Thời gian làm bài 60 phút

1: (1 điểm)

Ion X có cấu hình electron là 1s22s22p6. Trong ion X số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 9. Viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X.

2: (2 điểm)

R là nguyên tố nhóm A, công thức hợp chất khí của R với hiđro là RH3. Trong hợp chất oxit cao nhất của R, oxi chiếm 56,34% về khối lượng.

1. Xác định tên của R.

2. Viết công thức electron, công thức cấu tạo phân tử hợp chất của R với hiđro.

3: (2 điểm)

Nguyên tố X thuộc chu kì 3 nhóm IA, nguyên tố Y thuộc chu kì 3 nhóm VIIA.

1. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố X và Y.

2. Viết sơ đồ hình thành liên kết trong phân tử tạo bởi hai nguyên tố X và Y.

4: (3 điểm)

Cân bằng các phản ứng oxi hóa- khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa, sự khử ở mỗi phản ứng:

1. Mg + H2SO4-> MgSO4+ S + H2O

2. NH3+ CuO -> Cu + N2+ H2O

5: (2 điểm)

Cho 10,2 gam oxit của kim loại R thuộc nhóm IIIA tác dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch HCl 1M (D = 1,12 g/ml), sau phản ứng thu được dung dịch X.

1. Xác định công thức phân tử của oxit đã cho.

2. Tính nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch X.

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Be = 9; B = 11; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; Si = 28; P = 31; Cl = 35,5; Ca = 40; Ga = 70; Ba = 137.


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 HÓA HỌC 10

1: (1 điểm)

X: 1s22s22p5, ZX = 9; N = 9 +10 – 9 = 10

A = N + Z = 9 + 10 = 19; 919X

2: (2 điểm)

1. Từ hợp chất khí với H: RH3→R thuộc nhóm VA

CT oxit cao nhất R2O5

Lập phương trình tính % khối lượng O

16 x 5 / (R x 2 + 16 x 5) = 0,5643

MR = 31 → R là P photpho

2. Viết đúng CT e.

Viết đúng CTCT.

3: (2 điểm)

1. X: 1s22s22p63s1; Y: 1s22s22p63s23p5

2. Viết đúng sơ đồ hình thành lk ion trong hợp chất XY

4: (3 điểm)

Viết đúng các quá trình oxi hóa – khử

Xác định đúng chất khử, chất oxi hóa

Cân bằng đúng

5: (2 điểm)

1. Viết đúng phương trình phản ứng:

R2O3 + 6HCl → 2RCl3 + 3H2O (1)

0,1 mol 0,6mol 0,2mol

– Tính đúng số mol các chất:

M(R2O3) = 10,2/0,1 = 102 = 2MR + 16 x 3 → M= 27 (Al)

2. mdd (HCl) = 1,12 x 600 = 672g

m dd (X) = mdd(HCl) + m oxit

→ mdd (X) = 672 + 10,2 = 682,2 g

C% AlCl3 = 0,2 x 133,5 / 682,2 = 3,91%

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 10 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 10 mới cập nhật