Giải bài 1 - Trang 25 - SGK Vật lí 11

Viết công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong điện trường đều.

1. Viết công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện  tích trong điện trường đều.

Trả lời :

Công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện  tích trong điện trường đều: A­MN = qEd.

Các bài học liên quan
Bài 6 - Trang 25 - SGK Vật lí 11
Bài 8 - Trang 25 - SGK Vật lí 11
Bài 3 - Trang 28 - SGK Vật lí 11

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 11 mới cập nhật