Giải bài 2 trang 21 sgk hóa học 9

Những oxit nào dưới đây có thể điều chế bằng

2. Những oxit nào dưới đây có thể điều chế bằng

a) phản ứng hóa hợp ? Viết phương trình hóa học

b) phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy ? viết phương trình hóa học.

(1) H2O;          (2) CuO;       (3) Na2O;          (4) CO2;          (5) P2O5

Bài giải:

a) Cả 5 oxit đã cho đều có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp, vì các nguyên tố H, Cu, Na, P đều tác dụng được với oxi

2H2 + O2   \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) 2H2O

2Cu + O2  \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) 2CuO

4Na + O2  \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) 2Na2O

4P + 5O2  \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) 2P2O5

C + O2  \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) CO2

b) Các oxit CuO, CO2, H2O có thể được điều chế bằng phản ứng phân hủy

Thí dụ:               Cu(OH)2 \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) CuO + H2O

                        CaCO3 \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) CaO + H2O

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 9 mới cập nhật