Giải câu 5 trang 42 SGK GDCD lớp 11

Có ý kiến cho rằng: Để phát huy mặt tích cực cuả cạnh tranh ở nước ta hiện nay, Nhà nước chỉ cần để ra giải pháp khắc phục mặt hạn chế của cạnh tranh. Điều đó đúng hay sai? Tại sao?

Có ý kiến cho rằng: Để phát huy mặt tích cực cuả cạnh tranh ở nước ta hiện nay, Nhà nước chỉ cần để ra giải pháp khắc phục mặt hạn chế của cạnh tranh.  Điều đó đúng hay sai? Tại sao?

Gợi ý làm bài:

-         Ý kiến đó chưa đúng vì:

-         Để phát huy mặt tích cực của cạnh tranh ở nước ta hiện nay, chúng ta vừa phải khắc phục hạn chế vừa tiến hành cải tiến khoa học kĩ thuật, tăng cường sự quản lí và giáo dục, nâng cao đời sống nhân dân, có như vậy mới có thể tăng khả năng cạnh tranh lành mạnh. Vì trong nền kinh tế, sự cạnh tranh luôn luôn vận động và biến đổi nên những yếu tố tích cực cũng sẽ dần thay đổi và mất vị trí của nó.


Các bài học liên quan
Câu 6 trang 48 SGK GDCD lớp 11
Câu 7 trang 48 SGK GDCD lớp 11
Câu 1 trang 55 SGK GDCD lớp 11

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 11 mới cập nhật