Giải câu 10 trang 35 SGK GDCD lớp 11

Theo em, Nhà nước cần có chủ trương gì để phát huy mặt tích cực và hạn chế tác động phân hóa giàu – nghèo của quy luật giá trị?

Theo em, Nhà nước cần có chủ trương gì để phát huy mặt tích cực và hạn chế tác động phân hóa giàu – nghèo của quy luật giá trị?

 

-         Nhà nước thông qua việc ban hành và sử dụng pháp luật, các chính sách kinh tế, chính sách xã hội và bằng thực lực kinh tế của mình để điều tiết thị trường nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế sự phân hóa giàu nghèo và những tiêu cực xã hội khác, thúc đẩy phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

Các bài học liên quan
Câu 4 trang 42 SGK GDCD lớp 11
Câu 5 trang 42 SGK GDCD lớp 11
Câu 6 trang 42 SGK GDCD lớp 11

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 11 mới cập nhật