Đề Kiểm tra cuối học kì 2 Tiếng anh lớp 4 Phù Ninh: Listen, Reading and Writing Speaking,

Gửi các em học sinh Kiểm tra cuối học kì 2 Tiếng anh lớp 4 Phù Ninh: Listen, Reading and Writing Speaking,. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

40 phút kiểm tra Tiếng Anh Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Phù Ninh năm học 2017-2018. Đề gồm 3 phần và 7 câu hỏi (Question).

BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 4  (4 TIẾT/TUẦN)

Thời gian: 40 phút – Không kể thời gian giao đề

Listening Reading & Writing Speaking Total Mark

PART 1. LISTENING(3 pt)

Question 1. Listen and number (1 pt) ( Nghe và đánh số).

 Question 2.  Listen and tick √( 1 pt ) (Nghe và đánh dấu √)

Question 3: Listen and complete the sentences (1pt)(Lắng nghe và hoàn thành câu )

  1. We give our teachers lots of ________________ on Teacher’s Day.
  2. What time do you get up?

I get up at __________________.

  1. There is a _________________ near my home.
  2. What ‘s your phone number?

It’s ___________________.

 PART II. READING AND WRITING (6 pt)

Question 4: Read and tick  √  (2pt):(Đọc và dánh dấu         √ )

 1 .  Let’s go to the supermarket. I want to buy some cakes and milk.

2. I want to go to the zoo because I want to see the animals

3. These shoes are eighty – five thousand dong

4. Nam and his father are decorating their house.

Question 5: Matching ( 1pt) ( Nối câu ở cột A đúng với câu ở cột B).

A B Answer
0. What time is it? a. They are 80.000 dong 0 – d
1. Why do you want to go to the bookshop? b.Yes, please. 1 –
2. Who is taller? c. Because I want to buy some pens. 2 –
3. How much are your trousers? d. It’s seven fifteen. 3 –
4. Would you like some bread? e. The sister is taller than the mother. 4 –

 Question 6 : Look at the pictures and the letters. Write the words (1pt )(Nhìn tranh và viết từ còn thiếu vào chỗ trống)

Example:

0. She is a student .

1. _________________ is a good drink for us.  
2. Why do you want to go to the supermarket?

Because I want to buy some _________________.

3. Would you like to go ___________________ ?

I’ d love to.

4. The brother is _________________ than the father.

Question 7: Choose the word from the box and complete the dialogue(2pt):

(Điền từ cho sẵn vào chỗ trống).

     picnic          free        seven thirty         zoo        bookshop

Mai: What time is it, Nga?

Nga: It’s (1)_________________.

Mai: Are you (2) _________________?

Nga: Yes, I am.

Mai: Would you like to go for (3) __________________?

Nga: Sorry, I can’t.

Mai: Why?

Nga: Because I want to go to the (4) __________________ to buy some pens.

PART III  SPEAKING  (1pt) (5)

1. Listen and repeat 2. Point, ask and answer
3. Listen and comment 4. Interview
Các đề thi và bài kiểm tra lớp 4 khác

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 4 mới cập nhật