Giải bài 2 trang 4 SGK Toán 5

Viết các thương dưới dạng phân số:

Bài 2. Viết các thương dưới dạng phân số: 3 : 5; 75 : 100; 9 : 17.

Hướng dẫn giải:

3 : 5 = \(\frac {3}{5}\) ;      75 : 100 = \(\frac {75}{100}\);     9 : 17 = \(\frac {9}{17}\).

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 5 mới cập nhật