Giải bài 6 trang 8 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Hãy xác định công thức cấu tạo và gọi tên A và B.

Bài 6. Để xà phòng hóa hoàn toàn 2,22 gam hỗn hợp hai este đồng phân A và B cần dùng 30ml dung dịch NaOH 1M. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este đó thì thu được khí \(C{O_2}\) và hơi nước với tỉ lệ thể tích \({V_{{H_2}O}}:{V_{C{O_2}}} = 1:1\) . Hãy xác định công thức cấu tạo và gọi tên A và B.

Giải

Este cháy cho tỉ lệ thể tích \({V_{{H_2}O}}:{V_{C{O_2}}} = 1:1\) hay \({n_{C{O_2}}}:{n_{{H_2}O}} = 1:1\) là este no đơn chức.

Đặt CTTQ của hai este là \({C_n}{H_{2n}}{O_2}\) .

Vì este đơn chức nên ta có \({n_{este}} = {n_{NaOH}} =0,03.1= 0,03\) mol

\( \Rightarrow 0,03.\left( {14n + 32} \right) = 2,22 \Rightarrow n = 3\)

Vậy công thức của este là: \({C_3}{H_6}{O_2}\)

CTCT của A và B là:

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật